mandag den 16. marts 2020

Corona nyt små og mellem store virksomheder


Her er nu 5/6 update af forlængelse af lønkompensationsaftale + forsat  ny regel hvor selv underskud ikke nødvendigvis modregnes i kompensation for faste udgifter  opdateret mm nede under afsnittet Kompensation for faste udgifter- som er med blå tekst - og forlængelse af alle ordninger til 8/7-2020 med bl.a. forhøjet kompensationsgrad selvstændige og freelancere + + lavere krav til tab faste omk. og arbejdet med at mindske skade ved underskud i forbindelse med faste omkostninger Du kan let scrolle dig ned til det punkt du leder efter under hver pakkeordning som vises i hver sin farve.


For tabt omsætning og faste omkostninger, er fristen for at søge nu sat til 31. august mod 30 juni tidl. Det giver tid til at se, om ansøgning giver mening.
Faste omkostninger er senest her i september forlænget til 31 oktober, med forbedringer- Let at læse  denne link til Beierholm


Med forlængelse til 8/7 følger i beslutning 18/4:

 • En forlængelse af kompensationsordningerne til selvstændige og freelancere med en måned til og med d. 8. juli samt øget kompensationsgrad. Der bliver også etableret en ny kompensationsordning for freelancere med blandede A- og B-indkomster.

  Den øgede kompenstationsgrad betyder: Den øges fra75 pct. til 90 pct., og grænsen for det maksimale antal fuldtidsansatte i virksomheder omfattet af ordningen hæves fra maksimalt 10 til maksimalt 25, jf. bilag 2. For selvstændige omfattet af forbud mod at holde åbent øges kompensationsgraden til 100 pct. (dog maksimalt 23.000 kr.) i perioden med forbud under forudsætning af, at der kan opnås statsstøttegodkendelse. Hertil etableres en ny kompensationsordning for freelancere mv. med blandede A- og B-indkomster - Gennemgået under kompensation for selvstændige i dets eget punkt herunder
 • Udbetaling af indbetalt moms som et rentefrit lån til små og mellemstore virksomheder samt af    indbetalt lønsumsafgift til visse erhverv bl.a. fysioterapeuter, tandlæger og taxavognmænd.
 • Udskydelse af betalingsfristen for lønsumsafgiften for 2. og 3. kvartal for visse erhverv bl.a. fysioterapeuter, tandlæger og taxavognmænd mv.
 • Midlertidig suspendering af loftet på skattekontoen for virksomhedernes indbetaling af A-skat, moms mv.

  Udbetalinger fra skattekreditordningen vedrørende indkomståret 2019 fremrykkes fra november 2020 til juni 2020.

  Etablering af en midlertidig matchfacilitet i Vækstfonden.

  Eksport- og investeringspakke til styrkelse af danske eksportvirksomheder og fastholdelse af danske arbejdspladser.

  Etablering af en national platform i samarbejde med private crowdfundingplatforme.

  Et ekstraordinært løft af Innovationsfondens Innobooster-ordning i 2020.

  Timekravet for optjening af seniorpræmie på 1.560 timers beskæftigelse over 12 måneder vil blive nedsat svarende til 4 måneder.

  En forlængelse af suspendering af anciennitetstælling i dagpengesystemet, den midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge samt suspendering af G-dage til og med d. 30. juni
 • Senest er der åbnet for forlængelse frem til 8. august.
 • Ordningen er åben for ansøgninger til og med den 31. august 2020 vedrørende perioden fra 9. marts til og med 8. juli 2020.
  Ordningen er ligeledes åben for ansøgninger for perioden 9. juli til 8. august 2020, hvor ansøgningsfristen er 30. september 2020. 


Små liberale erhverv - frisører - behandlere mm må åbne igen fra 20/4-2020 - 

Hjælpepakkerne gælder nu frem til 8/7 men bliver jo mindre hvis man nu får indtjening.Centerbutikker skal forsat som hele storcentret minus fødevarer, holde lukket.

JEG PÅTAGER MIG INTET ANSVAR FOR MIN UDLÆGNING AF PAKKERNE - DA RIGTIGT MEGET KAN MISFORSTÅS.

Ordningerne om kompensation til selvstændige og freelancere, kompensation for faste udgifter, samt lønkompensationsordningen kan kombineres – og du kan dermed få kompensation under alle tre ordninger samtidig, såfremt du opfylder betingelserne. Dog kan du ikke få kompensation mere end én gang for den samme udgift

SVINDEL I FORBINDELSE MED KOMPENSATIONSORDNINGERNE VIL BLIVE STRAFFET MED 4 GANGE SÅ HÅRD STRAF - SOM TILSVARENDE ANDEN SVINDEL

ANSØGNINGSPROCES KORT (mere under hver ordning):

Virksomhederne skal ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virksomhedsguiden.dk. 

Her i LINK kan du se hvilke ordninger der er åbent for - og klikke til ansøgning

Her følger links til gratis rådgivning omkring ordningerne:


NY LÅNEORDNING FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER FRA STATEN

9/4 er der etableret ny låne-ordning for små og mellemstore virksomeder.
Lånet vil være baseret på seneste momsindbetaling for små og mellemstore virksomheder samt lønsumsafgiftsbetaling for såkaldte metode 4-virksomheder. 
Det betyder konkret, at den moms der er indbetalt i marts vil blive tilbagebetalt som rentefrit lån og først skulle betales tilbage den 1. april 2021 og tilsvarende gælder for lønsumsindbetaling fra virksomheder der er lønsumspligtige så som tandlæger, ergoterapeuter, vognmænd og andre.
Ifølge regeringen kan den nye låneordning styrke likviditeten for et stort antal virksomheder med i alt op til 35 mia. kr. Lånet vil være rentefrit og vil skulle tilbagebetales den 1. april 2021.
Der kan ansøges fra 1/5 og skal være ansøgt senest 15/6 - så 11 mdr rentefrit lån.
TAB AF OMSÆTNING - 
STØTTE TIL SELVSTÆNDIGE: ENKELTMANDS, SMÅ VIRKSOMHEDER MED CVR OG UNDER 10 ANSATTE:  

som også omfatter de små selskaber ApS og IVS - idet kravet blot hedder, at virksomheden skal have et CVR nummer og må ikke have mere end 10 NU forhøjet til 25 ansatte.  

Der er åbnet for ansøgning 1/4  - her LINK   og her hele bekendtgørelsen i LINK


Ordningen er målrettet de som har mindst 25% ejerandel og som arbejder i virksomheden. Virksomheden skal være registreret senest 1-2 2020. Det er lidt svært at se hvordan de helt nye virksomheder skal dokumentere et omsætningstab på 30%
Det betyder, at maksimalt 4 ejere kan modtage max 23.000 hver.


PMV vil givet være omfattet men hvis de er PMV alene fordi de omsætter mindre end 50 t per år, så vil det næppe lønne sig at søge.

Forudsætningen er min. omsætning 10.000 i en foregående periode (nedsat fra 15.000)

.
Staten vil dække op til 75% af omsætningstabet ved tab af minimum 30% af samlet omsætning - med op til 23.000 kr om måneden og 70.000 kr samlet i perioden fra 9/3 til 9/6.


Det kan blive interessant at følge. om det forhøjede Maks. for kompensation fra 23.000 til 30.000 også kommer til at smitte af på selvstændige.

For virksomheder med medhjælpende ægtefælle er maksimum sat til det dobbelte, nemlig 46.000 kr


Kompensationen er skattepligtig.


Kompensationen samt renter skal desuden tilbagebetales, hvis virksomhedsejerens personlige indkomst i skattesystemet for regnskabsåret 2020 overstiger 0,8 mio. kr. så stærkere virksomheder ikke trækker på systemet.


BEREGNING fra Erhvervsstyrelsen med bagrund i dette link:


Det er et krav at virksomheden har en gennemsnitlig omsætning på 10.000 kr. om måneden i beregningsperioden. Du udregner din gennemsnitsomsætning per måned afhængig af hvornår du stiftede din VIRKSOMHED (se neden for hvordan du opgør det som freelance PERSON):


Du beregner ud fra REFERENCE PERIODEN = den periode de faktiske tab i kompensationsperioden beregnes ud fra:

1: Har virksomheden eksisteret i mindst et år (fra før 1/4-2019) er referenceperioden 1. april til 30 juni 2019. =2 kvartal sidste år.

2: Har virksomheden eksisteret under 1 år, er reference perioden du bruger 1. december 2019 til og med 29 februar 2020


3: Er virksomheden stiftet efter 1. decewmber 2019, er referenceperioden:-Fra du stiftede og frem til og med den 9. marts 2020. Du skal minimum have haft omsætning i en hel måned og være stiftet før 1/2 -2020. Det er således altid fra du stiftede og frem til 9 marts 2020 - og mindst fra 1/2-2020.

For PERSONER benyttes denne reference perioden ved ansøgningen og kompensationen gives som forskel mellem B indkomsten i virkeligheden 9/3 - 9/6 2020 og den referenceperide du ser her>:.
Referenceperioden er den periode, din nedgang i B-indkomst opgøres i forhold til. Referenceperioden er, hvis du havde indkomst før 1/4-2019: Perioden fra og med 1. april 2019 til og med 30. juni 2019.
Har du ikke har haft B-indkomst mellem 1/4-2019 og 30/6 2019, så  benytter du perioden fra og med 1. december 2019 til og med 29. februar 2020..
Har du ikke haft indkomst i nogle af disse to perioder, så bruger du din første registrerede B-indkomst frem til d. 9. marts 2020. Opgørelsen skal dog minimum dække en hel måned.

4: Under særlige omstændighed fx barsel eller alvorlig sygdom - eller virksomheden har gennemgået en vækstperiode, der kan henvises tilbage til KONKRETE tiltag - og som udgør mindst 3 mdr -  kan du vælge en anden periode som er repræsentativ for virksomhedens årsomsætning. Hvis du gør det, skal du vedhæfte dokumentation for årsomsætningen i den selvvalgte periode samt begrundelse for de særlige omstændigheder.
At DU ikke selv fik gang i virksomheden eller ikke gik ALL IN vil næppe række, så du skal kunne argumentere med dokumentation om barsel eller sygdom, eller ex fuldtidsarbejde indtil den vækstperiode kom, eller ansættelse af en række medarbejdere den dag

Det er ikke blot - at du stiftede, men der gik tid, før du var rigtigt i gang.


Dokumentationen for årsomsætning kan være indberetning til SKAT.

Dokumentation for særlige omstændigheder kan være dokumentation fra offentlige myndigheder om sygdom eller barsel. (at du ikke har haft gang i shoppen - ikke rigtigt started ud med det samme, er IKKE begrundelse for særlige omstændigheder)


Du skal nok dels forvente længere sagsbehandling ved brug af metode 4 og, at du uden rigtig god dokumentation for hvorfor en speciel referenceperiode er MERE sigende end de generelle metoder - vil have klart større risiko for, at ansøgningen kan forkastes

Vigtigt om særlige omsætnindigheder metode 4: Hvis du har omdannet et CVR f.eks fra enkeltmands til ApS så kan du angive dette, for at kunne få omsætningen i det gamle med CVR nr med over i det nye.
                                                    ———————

Omsætningstabet opgøres for selvstændige som forskellen mellem omsætningen i kompensationsperioden og - referenceperioden.

Kompensationsperioden er den periode hvori der ydes kompensation for omsætningstab, det vil sige i perioden fra og med 9. marts 2020 til og med nu 8. juli 2020.


Har virksomheden/freelanceren søgt om støtte før den 18. april, skal ansøgning foretages igen for at opnå kompensation i perioden fra den 9. juni til og med 8. juli 2020. Erhvervsstyrelsen åbner for en ny ansøgningsrunde i midten af maj, hvor det bliver muligt at søge igen.

Referenceperioden er den sammenligningsperiode, den selvstændiges nedgang i omsætning henholdsvis B-indkomst opgøres i forhold til når slutopgørelsen laves. 


Dokumentationen for årsomsætning kan være indberetning til SKAT.

Dokumentation for særlige omstændigheder kan være dokumentation fra offentlige myndigheder om sygdom eller barsel.


Dokumentationen skal samles i én fil der uploades i forbindelse med ansøgningen.

Uanset hvad, reguleres kompensationen når du efter perioden opgør de faktiske tal.

Det er bekræftet at erhvervsministeren, at ejerledere uanset personlig virksomhed eller ejer i selskabsform, er omfattet. Til Børsen svarer erhvervsminister Simon Kollerup skriftligt, at dette gælder også de såkaldte ejerledere som frisører eller fysioterapeuten der både ejer og arbejder i sin virksomhed. 

Ministeren bekræfter samtidigt, at det ikke har betydning, om det er en enkeltmandsvirksomhed, et ApS eller A/S, så længe virksomheden opfylder de øvrige kriterier. Det er en forudsætning at ejerleder kan dokumentere at denne, i lighed med de ansatte arbejder aktivt i virksomheden. Dette vil være enklere for ejere af ApS med normal løn at sandsynliggøre, i forhold til ejer af evt enkeltmands. Mere om ministerens bekræftelse i LINK HER


Ejerledere med over 10 ansatte kan ikke anvende denne ordning da de jo ikke omfattes af kriteriet - med op til 10 ansatte.


Dokumentationskrav kort fra finansministeriet:


For at modtage kompensation er det et krav, at der skal følge en tro- og loveerklæring med indmeldelsen af et forventet omsætningstab. Virksomhedsejeren skal ligeledes begrunde, hvordan omsætningstabet er en konsekvens af COVID-19. Virksomhedsejeren skal efterfølgende dokumentere et omsætningstab på over 30 pct. for den angivne kompensationsperiode i forhold til den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår. 


Lovteksten om revisor eller ikke revisor ved kontrol hedder:

§ 14: Der gennemføres løbende kontrol med den udbetalte kompensation, jf. §§ 15-17.
Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan i kontroløjemed indhente oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen, jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data.
Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan pålægge enhver, der udtages til kontrol, at anvende revisorbistand fra en godkendt uafhængig revisor.
----------------------
Alle skal være forberedt på, at kunne blive møde med kravet om revisor. 

Der er ikke i ordningen mig bekendt givet tilsagn om 80% dækning af revisorregning.


I svar på ansøgning der blev godkendt, har jeg 29/4 set en formulering, som modtager har fået bekræftet betyder, at styrelsen allerede ved ansøgningstidspunktet udtager nogle til revisorkrav - med teksten fra EOS i godkendelse af ansøgningen:

“Erhvervsstyrelsen kræver ved den efterfølgende kontrol dokumentation for virksomhedens realiserede omsætningstab. Det meddeles allerede nu, at de oplysninger og den dokumentation, I indsender, skal være bekræftet af en uafhængig, godkendt revisor.”


Selvstændige med CVR skal senest 8. december 2020 indsende en opgørelse over det faktiske omsætningstab fra referenceperioden til kompensationsperioden.
Freelancere med CPR skal senest den 8. december 2020 indsende en opgørelse over det faktiske B-indkomsttab fra referenceperioden til kompensationsperioden.
Erhvervsstyrelsen kan efterregulere den udbetale kompensation på grundlag af den indsendte kompensation. Kompensation kan nedsættes hvis tabet er mindre end i det i ansøgningen anførte og forhøjes hvis tabet er større end det i ansøgningen anførte.
Erhvervsstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis den der ikke er indsendt dokumentation senest d. 8. december 2020 eller en anden frist sat af Erhvervsstyrelsen.
Ved opgørelse af et eventuelt tilbagebetalingskrav tillægges der renter. 
Hvis omsætningen ikke er faldet med 30 pct. i kompensationsperioden, skal kompensationen samt renter tilbagebetales. 

Der skal efter nye regler søges inden 31 august mod 30 juni tidl. det giver tid til at se, om ansøgning giver mening.

KOMPENSATION FOR FASTE UDGIFTER - er senest her i sept forlænget og forbedret - frem til 31/10-2020: 

Ordningen ventes at åbne for ansøgninger onsdag den 8. April. Regn med kø i starten
Læs dette LINK til virksomhedsguiden. Din ansøgning skal være ledsaget af erklæring om rigtighed af dine oplysninger fra en godkendt revisor.

Der vil være støtte til dækning af faste udgifter efter følgende regler:

Kompensation skal dække en andel af de faste udgifter for virksomheder der lider tab.


Det øvre loft for kompensation er 18/4 løftet fra 60 mio kr til 82,5 mio kr for 3 måneder og 110 mio. kr for 6 mdr samlet kompensation. 

Ved kompensation over 60 mio. kr. må virksomheden ikke betale udbytte i 2020 og 2021.

Retten til kompensation er betinget af, at virksomheden betaler korrekt skat til Danmark og ikke til skattely lande.

Senest 8. december skal der indsendes opgørelse over virksomhedens faktiske omsætning og omkostninger i kompensationsperioden.

For alle gælder, at kompensation kun kan udbetales hvis omsætningsfaldet har været mindst 25.000 kr i perioden. (lige over 8000 per måned)   Dette beløb er ved forlængelsen ændret til 12.500 kr i perioden eller lige over 4.000 kr. per måned kun

Kompensationen dækker for perioden 9/3 til nu 8/7-2020

Kompensationen følger følgende "trappestige":


De som tvangslukkes: 100% kompensation


Kompensation 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.


Kompensation 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 65-80 pct. 


Kompensation 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 35-65 pct.


Hvis omsætning er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage.

Firmaerne skal også her givet ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virksomhedsguiden.dk. Erhvervsstyrelsen arbejder på at kunne modtage de første ansøgninger hurtigst muligt. Information herom vil blive offentliggjort på virksomhedsguiden.dk

Du kan få kompensation for tabt oms. og samtidig kompensation for løn du fortsætter at betale til hjemsendte - men du kan ikke både få for faste omk. og for løn til hjemsendte


Virksomheden kan ansøge om kompensation ved at sende en revisorpåtegnet opgørelse over sine faste udgifter de tre foregående måneder Der kan ydes 80 pct. støtte til udgiften for revisorpåtegnelsen, såfremt en ansøgning udløser kompensation. Ved udgangen af perioden vil der ske en kontrol på baggrund af momsindberetninger, hvorefter der vil kunne ske en efterregulering svarende til det faktiske omsætningstab


Underskud i sidste regnskabsårDer skal efter nye regler søges inden 31 august mod 30 juni tidl. det giver tid til at se, om ansøgning giver mening.
Hvis virksomhedens seneste resultat er negativt som følge af ekstraordinære omstændigheder, vil kompensationen for faste omkostninger IKKE blive reduceret hvis:

Hvis virksomhedens resultat for de tre regnskabsår 2017, 2018 og 2019 samlet er positivt, eller hvis virksomhedens resultat er positivt for hver af de tre regnskabsår 2016, 2017 og 2018, er positivt Hvis virksomheden allerede har ansøgt, bliver den omfattet af de nye regler. Bemærk, at der vil skulle ansøges særskilt om kompensation for den forlængede periode fra 9. juni til og med den 8. juli 2020. 

Hvis virksomheden har haft underskud sidste år, så skal erklæringen fra revisor indeholde oplysninger om revisors undersøgelse af resultatopgørelsen i perioden 1. januar til 31. december 2019, såfremt virksomheden i denne periode har haft et underskud (negativt resultat) Her er listen over de underskud årsager som revisor kan erklære, og som derfor ikke give fradrag

Listen over ekstraordinære omstændigheder, hvis du har haft underskud i 2019 er:
 1. Klimainvesteringer
 2. Investeringer i energioptimering
 3. Investeringer i automatisering og digitalisering
 4. Omstruktureringsomkostninger, som lever op til IAS 37 definitioner/krav eller lignende i årsregnskabsloven
 5. Ekstraordinære vækstinvesteringer baseret på formaliserede planer. Disse skal være vedtaget og igangsat, dvs. der er afholdt omkostninger hertil.
 6. Ekstraordinære strukturelle omkostninger eller hensættelser, fx fejl på en hel model-serie, som gør, at der skal foretages garantireparationer.
 7. Ekstraordinære omkostninger eller hensættelser sfa. fx IT-kriminalitet, svindel begået af medarbejdere eller tabte retssager.
 8. Ekstraordinære omstændigheder som følge af sygdom, brand, storm eller lignende hændelser, som resulterer i midlertidige tab.
————————————————————————————-

Perioderne der skal ligge til grund for beregningen ved kompensation Faste Omk:
Seneste resultat: Hvis virksomheden senest den 8. marts 2020 har aflagt årsregnskab med balancedag den 28. februar 2019 eller senere, anvendes årets resultat i dette årsregnskab. 
Hvis virksomheden ikke kan opgøre seneste resultat efter foranstående, og virksomheden senest den 8. marts 2020 har aflagt halvårsregnskab med balancedag d. 31. august 2019 eller senere, anvendes denne periodes resultat i halvårsregnskabet multipliceret med to. 
Hvis virksomheden ikke kan opgøre seneste resultat efter de to foranstående metoder, og virksomheden senest den 8. marts 2020 har aflagt kvartalsregnskab med balancedag den 30. november 2019 eller senere, anvendes denne periodes resultat i kvartalsregnskabet multipliceret med fire.

Hvis virksomheden ikke kan opgøre seneste resultat efter nogle af de tre foranstående metoder, skal virksomheden opgøre årets resultat for k
alenderåret 2019
Virksomheden kan alene medtage omsætning, der er skattepligtig i Danmark, for den del af virksomheden, som er lokaliseret i Danmark, og for produktion i Danmark. Tjenesteydelser og varer produceret i Danmark til eksport kan medtages i opgørelse
--------------
LØN tæller ikke med som eks. på faste udgifter og skal søges via kompensation for løn

Her lidt om hvad der hører med og hvad der ikke gør:

Med hører:


 1. Husleje
 2. Leje og leasingomkostninger
 3. Udgifter til nødvendig vedligeholdelse af anlægsaktiver og lejede aktiver
 4. Omkostninger til el, vand, varme og rengøring
 5. Ejendomsskatter
 6. Licenser til anvendelse af software
 7. Forsikringer, abonnementer samt øvrige faste udgifter
 8. Renter og gebyrer
 9. Afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver
 10. Nedskrivninger på letfordærvelige varer og på fersk kød, der nedfryses
Det som IKKE kompenseres, omfatter blandt andet følgende:


 1. Varekøb (vareforbrug)
 2. Lønninger (dækkes i stedet efter ordningen med lønkompensation)
 3. Salgs- og marketingomkostninger
 4. Fragtomkostninger
 5. Tab på debitorer
 6. Afdrag på gæld
 7. Køb af anlægsaktiver
 8. Større renoveringer af anlægsaktiver
 9. Hensættelser og værdireguleringer
 10. Indkomstskatter

Firmaerne skal også her givet ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virksomhedsguiden.dk. Erhvervsstyrelsen arbejder på at kunne modtage de første ansøgninger hurtigst muligt. Information herom vil blive offentliggjort på virksomhedsguiden.dk


Der ventes vejledningsmateriale klart uge 14, så virksomheder og deres revisorer kan forberede ansøgningen og åbning for ansøgning uge 15 


Virksomheden kan ansøge om kompensation ved at sende en revisorpåtegnet opgørelse over sine faste udgifter de tre foregående måneder Der kan ydes 80 pct. støtte til udgiften for revisorpåtegnelsen, såfremt en ansøgning udløser kompensation, dog højst 16.000 kr kompensation = revisor honorar op til 20.000 ex moms.

Jeg har hørt fra revisorer der ser der ikke ydes støtte til udarbejdelse af det materiale der skal bruges ved indsendelsen - og det er givet korrekt, da man jo gerne selv må udfylde dette, og så blot lade revisor påtegne - men det kan være en vis ekstra omkostning.

Ved udgangen af perioden vil der ske en kontrol på baggrund af momsindberetninger, hvorefter der vil kunne ske en efterregulering svarende til det faktiske omsætningstab - både op og ned.

Her er styrelsens angivelse af faste omkostninger i link. Løn er ikke del af faste omkostninger til kompensation - løn har egen kompensationsordning.

Hele lovteksten er HER i LINKKOMPENSATION TIL FREELANCERE MED CPR OG EJERLEDERE - TAGET FRA FINANSMINISTERIET:

Der indføres en midlertidig kompensationsordning for selvstændige uden CVR-nr., der som konsekvens af COVID-19 forventer at opleve et indtægtstab. Den selvstændige kan få dækket 75 NU ændret til 90% pct. af det forventede B-indkomsttab - og for selvstændige omfattet af forbud mod at holde åbent - til 100%, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned, såfremt personen på tro- og love anfører et forventet indkomsttab på mindst 30 pct. som konsekvens af COVID-19 i perioden 9. marts til - nu  8. juli 2020.
under forudsætning af, at der kan opnås statsstøttegodkendelse (EU) . Hertil etableres en ny kompensationsordning for freelancere mv. med blandede A- og B-indkomster
Ændringerne fra 18/4 her i link fuldt


Ordningen dækker personer med B-indkomst på minimum 120.000 kr. i 2019, svarende til mindst 10.000 kr. månedligt i gennemsnit. (nedsat fra tidl. 15.000 per måned)
For personer, der ikke historisk har en B-indkomst, vil der blive fastlagt en administrationsmodel. Det er endvidere et krav for at modtage kompensation, at den selvstændige ikke har en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020


Ansøgere, der ikke historisk har en omsætning eller B-indkomst i den sammenlignelige periode i 2019, skal dokumentere det forventede tab med udgangspunkt i data, der er tilgængelig for en anden relevant periode. Disse virksomheder skal kunne dokumentere en omsætning eller B-indkomst på mindst 10.000 kr. i gennemsnit i minimum måneden op til den 9. marts.  Link til EM om sænkningen


Selvstændige som CPR har som udgangspunkt deres indkomst vist via deres årsopgørelse - og der er derfor ikke revisor krav for alle - men efter stikprøvekontrol og revisor krav efter styrelsens individuelle vurdering - Som jeg læser erhvervsministerens svar, skal alle være forberedt på, at der ved kontrollen kan /vil blive krav om revisorkontrol MEN at der ikke indføres generelt revisionskrav af regnskabet for enkeltmands virsomheder.
Ejerledere (ejere af ex ApS) må kunne være omfattet her, da de ikke kan få lønkompensation efter 3.parts aftalen om det.Dokumentations krav vil kunne være stikprøvekontrol og her krav om revisor, men da selvstændige CPR generelt jo har haft alt indberettet via selvangivelsen fra de som betaler dem, er der ikke revisor krav som standard - det vil individuel bedømmelse.

For ansøgninger der baserer sig på kompensation for tabte faste omkostninger - som jo baserer sig på tiden INDEN krisen, er det ret klart, at der er krav om revisorpåtegnelse til opgørelsen af de faste omkostninger der skal dækkes under perioden, allerede ved ansøgningen.


Har virksomheden/freelanceren søgt om støtte før den 18. april, skal ansøgning foretages igen for at opnå kompensation i perioden fra den 9. juni til og med 8. juli 2020. Erhvervsstyrelsen åbner for en ny ansøgningsrunde i midten af maj, hvor det bliver muligt at søge igen.


KOMPENSATON FOR LØN FOR DE VIRKSOMHEDER DER VÆLGER IKKE AT FYRE MEDARBEJDERE, MEN FORSÆTTER LØNUDBETALING:

Ordninger er i sept erstattet af en ny aftale om arbejdsfordeling - se DETTE LINK TIL BEIERHOLM

Tilbageregnet fra 9. marts kan firmaer – begrænset til de, som hjemsender 30% af medarbejderne, eller mere end 50 medarbejdere, uden fyring - men med løn, blive dækket ind af staten, med op til 75% løn som så betales af staten, dog maksimum 30.000 pr måned (hævet fra 23.000 den 30/3)– De første 5 dage skal lægges som ferie eller afspadsering, som medarbejdernes bidrag. For timelønnede er grænserne 90%, og maks samme 30.000 kr. (90% fordi personerne ikke modtager feriepenge mm på denne løn)
Virksomheder der allerede har ansøgt, vil også blive omfattet af forhøjelsen til 30.000 kr maks.

ORDNINGEN ER FORLÆNGET TIL 8/7 til ult augustVirksomhederne skal genansøge om forlængelse for perioden fra 9. juni til 8. juli 2020 hos Erhvervsstyrelsen.

Fleksibilitet: Det er indført, at man ved tilmelding kan angive hvor meget medarbejdere sende hjem, f.eks 4 dage om ugen og arbejde en dag

Hele loven er her I LINK


DER ER ÅBENT FOR ANSØGNINGER OG LINK HER


 • Du må ikke fyre medarbejdere under perioden du anvender lønkompensationsordningen. Fyring grundet samarbejdsvanskeligheder kan fortsat finde sted, men ikke af økonomiske årsager, og man skal nok være meget omhyggelig her med ikke at få konflikt. Virksomheder kan godt træde ind i lønkompensationsordningen, selvom de forud for deres indtræden i ordningen har foretaget afskedigelser som følge af corona. Der kan dog ikke ydes lønkompensation til allerede afskedigede medarbejdere, selvom disse fortsat måtte arbejde i virksomheden i opsigelsesperioden.
 • Du skal efterfølgende, med revisorbistand dokumentere, at du har hjemsendt de berørte i den angivne periode
 • Medarbejderen skal have være ansat før 9. marts for at være omfattet af ordningen.
 • Allerede opsagte medarbejdere kan ikke omfattes.
 • At ordningen skal omfatte mindste 30% ELLER 50 betyder at f.eks 1 ud af 2 ansatte er over 30% - Ejerleder tæller ikke med - så ejerleder der ikke er omfattet med 1 medarbejder - vil ses som 100% hvis denne medarbejder hjemsendes
Der kan formentlig godt hjemsendes i hold - når det blot omfatter 30% viser de seneste oplysninger. Det er også muligt at hjemsende de enkelte medarbejdere på forskellige tidspunkter. Du kan dog ikke genindkalde hjemsendte flere gange - kun en gang og de kan så ikke træde ind i ordningen igen, men det kan så et andet hold som ikke inden har været hjemsendt. Inden du springer ud i det, så undersøg, at du følger reglerne skarpt.

Du kan genindkalde hjemsendte efter reglerne og vil så blot ikke få kompensation for den periode de er genindkaldt jvnf.:


Prgrf. 3, stk. 6. Afbrydes hjemsendelsen helt eller delvist for nogle eller alle hjemsendte ansatte før udløbet af den i ansøgningen oplyste forventede hjemsendelsesperiode, reduceres det kompensationsberettigede beløb forholdsmæssigt i hele påbegyndte dage, uanset arbejdets daglige timeantal. Eventuel overskydende allerede udbetalt kompensation tilbagebetales, jf. § 10, nr. 2.

LINK

Der er ikke, i skrivende stund mulighed for delvis hjemsendelse (ex gå fra fuld tid til halv med kompensation.)

Medarbejdere, der er hjemsendt med løn skal afholde feriedage  og er det i den fulde tremåneders periode fra 9. marts til nu 8. juli 2020, er der tale om fem dage. For medarbejdere, der er hjemsendt i en kortere periode, svarer antallet af dage til 1,67 pr. måned, vedkommende er hjemsendt. Har medarbejderen ikke ferie til overs, kan denne holde ferie uden løn, eller vælge at bruge fra næste ferieår.
Ønsker medarbejderen selv at afholde f.eks planlagt ferie i perioden, kan dette aftales.


Indgås der aftaler om lønnedgang kan virksomheden stadigt deltage og de hjemsendte sendes så hjem efter samme regel om 75% af lønnen. I så fald skal medarbejderen ikke afholde de 5 feriedage under kompensationsperioden.

Opstår der særlige behov i virksomheden - f.eks sygdom hos de der ikke er hjemsendt, eller mangel på arbejdskraft som følge af uventede nye ordrer – kan hjemsendte medarbejdere på lønkompensation tilbagekaldes til arbejdet i en periode. Medarbejderen kan pålægges at genoptage arbejdet med dags varsel.


Medarbejdere i tidsbegrænset ansættelse, flexjobbere, barsel, sygemeldte  mm kan omfattes.


Ejerledere er ikke omfattet af trepartsaftaler om lønkompensation, men vil kunne få dækning efter ordningen for selvstændige. 

Fra faktabox fra aftalen: Kompensation til ejerledere
 • Trepartsaftalen gælder kun medarbejdere i virksomheden og altså ikke ejerledere.
Ansøgning og dokumentation: Du søger via virk.dk på: https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Loenkompensation#tab2  Der er kø de første dage givetvis - men det ændrer ikke ved, at man kan få kompensation fra 9/3.

Du skal angive andel af medarbejdere, som skal være mindst 30% eller 50 ialt. Oplyse medarbejderns CPR nr - løn og om de er fuldtid eller deltid - Perioden du ønsker kompensation for og begrundelsen (feks arbejdsmangel, omsætningsnedgang osv) og endeligt en Tro-og Love erklæring som ledelsen ansvar for.


Når perioden er slut, skal du indsende dokumentation for de præcise forhold, og denne vil skulle attesteres af en revisor. Præcist formkrav følger

Snyd/svindel med ordningen vil få strafferamme på 4 x den som gælder for tilsvarende anden svindel.


Vejledning om ansøgninger er her i LINK


Direktører er omfattet som funktionærer, såfremt de ud fra en almindelig ansættelsesretlig vurdering må anses som lønmodtagere omfattet af funktionærloven. Ejere eller medarbejdere med væsentlige ejerandele vil ikke være omfattet af lønkompensationsordningen, da disse ikke anses for lønmodtagere (LINK)


Dette er mere uddybende gennemgået i dette LINK som du bør læse hvis du skal vide mere om kompensation for hjemsendtes løn 

KOMPENSATION TIL KUNSTNERE    7/4 2020

Et stort flertal i tinget har afsat ca 100 mio kr til støtte til kunstnere, med baggrund i Corona krisen


Forudsætningen er, at de kan vise de har mistet mindst 30% af omsætningen.
Kunstneren skal have haft en månedlig indtægt på mindst 8.333 og max 66.667 kr mellem 100.000 kr og 800.000 kr årligt  - samme grænser som for flere andre pakker.
Der beregnes på gennemsnit af det bedste af årene 2017 - 2018 og 2019 årsopgørelser.


Indtægten skal komme fra den kunstneriske virksomhed og givet til kunstnere der ikke kan søge efter de øvrige støttepakker.

Dækningen vil være op til 75% af indtægtstabet, dog maksikum 23.000 kr per måned.

Der kan søges om kompensation for indtægter både som tabt A og B indkomst

Hele aftalen er I LINK HER


KOMPENSATION FOR AFLYSTE ARRANGEMENTER:

Der aftale om fuld kompensation for arrangementer der må aflyses som følge af beslutninger om forbud mod at samles i større grupper. Kompensationen dækker perioden 1/3 til 31/3 - og ved ansøgning af 500.000 og mere, skal der revisor med ind over ansøgningen som angivet her i LINK.
Kompensation kan gives hvis arrangementet skulle have haft mere end 1000 deltager - eller 500 deltagere, hvis det var målrettet særlige risikogrupper - ældre over 80 år, gravide eller kronisk syge.


ANDRE INITIATIVER TIL HJÆLP FOR ERHVERVSLIVET:

STATSGARANTEREDE LÅN:

Bankerne har fået frigivet en pulje afsat til Cyklisk kapitalbuffer, hvilket øger deres udlån grundlag meget. Hertil afsætter staten midler til via vækstfonden at kunne yde statsgaranti for sådanne lån. Lånerammen sættes op til ialt 25 mia kr med garanti, og bankerne vil givet være indstillede på at udnytte denne låneramme.


Du skal have tabt - eller forvente at tabe mere end 30% omsætning - lånet kan være statsgaranteret til 70% med max 7 års løbetid og stiftelsesprovision på 2.500 kr.

Du forhandler med banken som klarer ansøgning.


For store virksomheder hæves rammen for lån med statsgaranti til i alt 25 mia., mens der for små og mellemstore virksomheder afsættes en garantiramme på i alt 17,5 mia. kr. og en tilhørende tabsramme på ca. 5 mia. kr., hvilket vil facilitere udlån på op til i størrelsesordenen 25 mia. kr. Lånene sker via vækstfonden + banken og fordrer alm. kreditvurdering for at sikre de gives til "sunde" virksomheder

Øget adgang til eksportkredit. Til særligt små og mellemstore danske eksportvirksomheder oprettes der en ny likviditets- kaution i Danmarks Eksportkredit. Den skal bane vejen for nye lån for 1,25 milliarder kroner til gavn for små og mellemstore eksportvirksomheder

Den Europæiske Central bank ECB kommer også med en  økonomisk redningskrans og offentliggjorde sent onsdag et obligationsopkøbsprogram på 750 mia. euro. Programmets størrelse overrasker mange, men er nok nødvendig for at understøtte de finansielle markeder.

MOMSKREDIT - LØNSUMSKREDIT - SKATTEKREDIT:

30/4 ventes et lovforslag (har alle partiers opbakning) vedtaget, som giver SMV rentefri lån for den moms der ER betalt for andet halvår 2019 for de som betaler halvårsmoms og for 4. kvartal 2019 for de som betaler per kvartal

Virksomheder under lønsum som betaler efter metode 4 (
 læger, tandlæger, fysioterapeuter, vognmænd, bedemænd og undervisere f.eks) – kan søge om et rentefrit lån enten svarende til en fjerdedel af deres lønsumsafgift for 2019 eller til den foreløbigt fastsatte lønsumsafgift for første kvartal af 2020.


For alle tre lån skal der ansøges om lånene senest 15. juni 2020, og at lånene vil så vidt muligt blive udbetalt indenfor 5 alm bankdage fra anmodningen via dit CVR´s skattekonto
Lånene skal tilbagebetales senest den 1. april 2021 - også her via  indbetaling til skattekontoen. 
Det forventes, at der åbnes for ansøgning straks efter vedtagelsen af lovforslaget.
FOR SMÅ VIRKSOMHEDER udsættes moms for 1. halvår fra 1/9-2020 til 1/3 2021 hvor virksomheder så også stadigt skal afregne moms for 2. halvår 2020.

Det er dermed 6 mdr udsættelse af momsen som giver en del likviditet for mange.

Hvad forholdet er for de som afregner kvartalsvis - er ikke nu afgjort mig bekendt.

Det er tænkeligt, at udskydelsen så blot sker med et kvartal  - og kvartalsvis - for disse.

FOR MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER udskydes moms for 1.kvartal fra 2. juni til 1. september hvor så også momsen for 2. kvartal forfalder.

Kvartalsmoms udskydes så både 1. og 2. kvartals moms betaling falder 1/9-2020

FOR VIRKSOMHEDER MED OVER 50 MIO I OMSÆTNING, rykkes momsfristen 30 dage frem (for ikke at komme i problem med EU krav):


For disse firmaer med over 50 mio omsætning udsættes momsfristen som følger:

Fristen 27. april rykkes til 25. maj
Fristen 25. maj rykkes til 25. juni
Fristen 25. juni rykkes til 27. juli.

Udskydelse af betalingsfristen for lønsumsafgiften for 2. og 3. kvartal for visse erhverv (bl.a. fysioterapeuter, tandlæger, taxavognmænd mv.)

LOFTET PÅ SKATTEKONTO KAN SÆTTES OP FOR AT UNDGÅ NEGATIVE RENTER AF LIKVIDITETEN. Loftet kan sættes op fra 200.000 til 10 mio, og dermed kan man undgå negative renter af større bankindeståender.


30/3 er meddelt, at det vil blive muligt at SØGE rente og gebyrfritagelse for de omtalte rater.
Skattestyrelsen bemærker, at virksomheder først kan søge om rente- og gebyrfritagelse, når Corona-situationen er normaliseret, og i det øjeblik den forfaldne A-skat og arbejdsmarkedsbidraget for marts faktisk betales.
Hver enkelt ansøgning om fritagelse vil herefter blive undergivet en konkret vurdering i Skattestyrelsen.
Skattestyrelsen bemærker, at renter og gebyrer vedr. moms, der skulle være betalt i marts, ikke er omfattet af ovennævnte fritagelse, da momsen vedrører tiden, før der blev pålagt restriktioner som følge af coronavirus

KREDIT MED INDBETALING AF INDEHOLDT A SKAT OG AM BIDRAG FOR LØN TIL MEDARBEJDER FOR SMV SEGMENTET (under 50 mio omsætning):

Fristerne for betaling af am-bidrag og A-skat (betalingerne for april, maj og juni) bliver midlertidigt forlænget med fire måneder. 


Forlængelsen af fristerne gælder kun betalingen. Indberetningen til eIndkomst skal uændret ske til samme tid som tidligere. 

Dette gælder for alle virksomheder med tilbageholdt skat til ansatte, SMV som store.
Fristerne ændres som følger:
Betalingsfristen 11. maj rykkes til 10. september
Betalingsfristen 10. juni rykkes til 12. oktober
Betalingsfristen 10. juli rykkes til 10. november.
Indberetningsfristerne ændres som nævnt ikke.

Al skat vil fortsat skulle indbetales under året 2020, men der sker kreditgivning som giver luft i budgetterne under årets gang.
-------------------

B SKAT OG PERSONLIG SKAT AF VIRKSOMHED:

B skatteopkrævningen som lå 20. april flyttes til 20. juni
B skatteopkrævningen som lå 20. maj flyttes til 20. december

Valget af juni og december som de nye udskudte datoer for opkrævning af B skat, rammer netop de to måneder, som hidtil har være b-skattefrie, og her kommer en likviditetsforbedring på 2 md for april raten og 7 mdr for maj raten

Ved årets udgang, vil skatten dermed også være den samme efter pakken som inden, der er tale om udskydelser og kreditgivning under årets gang.

EJERE I PERSONLIG VIRKSOMHED KAN SOM ALTID UDSKYDE SKAT AF OVERSKUD VED AT ÆNDRE FORSKUDSANGIVELSEN.

EJERE AF SELSKABER KAN TILSVARENDE NEDSÆTTE FORSKUDS ANGIVELSE AF LØN, HVIS DE HOLDER OP MED AT TAGE LØN


INITIATIVER PÅ DAGPENGE OG ANDRE OMRÅDER UDEN FOR ERHVERV som jeg kun kort redegøre for 

Dagpengeperioden forlænges med samme periode som hjælpepakkerne løber – dvs. som udgangspunkt med 3 måneder

2 mdr. ekstra muligt for SU-lån med 6.388 kr ud over eksisterende stipendie og SU-lånemuligheder.

Forlængelser i sygedagpengesystemet tilsvarende pakke perioden

SELVSTÆNDIGE KAN FÅ SYGEDAGPENGE FRA DAG 1 FREM FOR 2 UGERS KARANTÆNE:

Det forudsætter, som altid, at 

 • du i mindst seks måneder inden for de seneste 12 måneder har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang – heraf den seneste måned før fraværet
 • virksomheden skal være udøvet i mindst halvdelen af en normal overenskomstmæssig ugentlig arbejdstid, altså 18,5 time.
 • Sygemeldingen skyldes Corona virus og ikke andre sygdomme - som stadigt først kan give sygedagpenge efter 2 uger.
Hvis du har drevet virksomheden i mindre end seks måneder, medregner man perioder med forudgående beskæftigelse som lønmodtager.                                                              

En god hjælpe side til alle initiativer er HER 


Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar